Slettet
   Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
SELFIES 2017 - 2018
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

TEMA: I 2013 ble 2,7 milliarder "likes" delt ut hver dag.300 millioner bilder ble lagt ut på facebook. De mest aktive og erfarne brukerne av verktøyene er skoleelver som tar opptil 100 bilder om dagen som de deretter laster opp imot  ulike kanaler som snapchat, instagram og facebook.

Fotografiet er et medium som bærer med seg en forventning om autensitet. Ungdom bruker dette mediet som verktøy for kommunikasjon -promotering av egen identitet. Ungdommens selvpresentasjon gjennom disse mediene aktualiserer diskusjonen rundt selvportrettet.

Produksjonen "SELFIES" består av innledende diskusjon,en oppgave hvor elevene skal lage selvportrett og en felles utstilling av elevenes arbeider som blir montert i foajeen på kulturskolen.

Det fokuseres på selvportrett som tema og hvordan norsk ungdom forholder seg til og bygger identitet gjennom foto med mobilen/web-cam som verktøy. Diskusjon er en viktig del av prosjektet. Et mål er å styrke og nyansere bevissthet rundt egen selvfremstilling og hva bildene kommuniserer.

Diskusjonen og oppgaven vil også kunne bidra til å bryte barrierer og komme tettere innpå hverandre, skape økt trygghet og rom for ulike personligheter i klassemiljøet. Uniformitet i ungdomskultur vil være et viktig element i produksjonen.

Hvor: Klasserommet 

Antall: En klasse.

Hva elevene får oppleve: 
Vi presenterer oss selv og introduserer konkret oppgave gjennom diskusjon og samtale. Målet er å få elevene til å reflektere og dele i forhold til tema, og skape lyst og forventninger til å ta fatt på oppgaven. Sentralt grep i samtalen er at vi vil få elevene til å snakke, de skal fortelle oss om sin virkelighet ift tematikken, ikke motsatt. Vi stiller oss nysgjerrige og åpne.

STIKKORD TIL DISKUSJON:

Portrett: Hva er et portrett? Hva er ”Selfie”?

- Vi drøfter med elevene og viser til eksempler fra historie og samtid: Stikkord: identitet, virkelighet,

Bruk av foto: Vi diskuterer elevenes forhold til og bruk foto

Relevante spørsmål:

- Hvor mange bilder tar dere om dagen?

- Hvor avhengige er elevene av kamera i hverdagen, skole og hjemme / i fritiden?

- Hva tar de bilder av?

Identitet gjennom bilde

Relevante spørsmål:

- Hvordan ønsker elevene å fremstå eller fremstille dere selv for andre mennesker (klassen, skolen, ellers?)

- Hvem er det man ønsker å få oppmerksomhet fra? Hvem er viktige?

- Intimitet; hvor nært er dere villige til å gå når dere presenterer dere selv i den sosiale medieverden?

- Hvordan skilles dette fra den virkelig verden?

- Hvordan vet man om noe er ekte eller fake? Er det viktig om det er ekte eller fake?

- Oppfordre til refleksjon om hva man ønsker selv - og hva man gjør for å tilpasse seg andre, for å bli  

- ”Kul/ikke kul.”

- Hvem har ”kul”/interessant identitet i populærkulturen?

- Diskutere betydningen av identitetsbygging som en del av en ”pakke” f eks hos kjendiser/store popstjerner (elevene kommer med eksempler).

Respons

- Drøfte hvor viktig del respons er av aktiviteten: ”likes” og kommentarer.                  - Hvor rask respons vil man ha?

Refleksjon

- Hvordan hadde verden og hverdagen vært uten foto/mobilen/snapchat etc?

- Begrepet ”å legge ut” er nytt i vår tid som resultat av blant annet fb; før ”tok” man bilder for egen bruk og evt. delte med kjent, nær mottakergruppe – i dag ”legger man ut”, ofte også til ukjente eller ”ikke-nære” mottakere. En ny dele-mentalitet. Hva gjør dette med foto som medium?

Del 2: OPPGAVE: SELVPORTRETT  

Oppgaven går ut på at hver elev skal regissere et selvportrett av seg selv. Fremgangsmåte: Elevene har på forhånd blitt informert av skolen om å ha på seg klær/sko de mener representerer deres identitet på best mulig måte, samt å ta med et objekt/accessoire som de identifiserer seg med (eks. head-set, lue, skateboard, skjerf, veske etc). Etter introduksjonen og diskusjonen i klasserommet (del 1) vil elevene deles inn i grupper på fire i hver, hvor de sammen skal planlegge og diskutere de individuelle portrettene. De skal finne locations på skolens område, inne eller ute, og ta portrettene av hverandre. Målet er at de skal komme frem til et portrett som de mener representerer seg selv og sin identitet, med det medbragte objekt. Modellene skal selv regissere bildene og instruere medelevene om hvordan de ønsker å bli avfotografert.

Det er ikke lov å redigere i bildene etterkant.

Det er ikke påkrevd at portrettet skal vise ansikt, men det må inneholde en fysisk del av eleven.

Hver gruppe får utdelt et kamera, en stikkordsliste med hva de bør tenke på underveis (som f. eks. kameravinkel, utsnitt, location, uttrykk, personlig/ikke-personlig etc.)

Elevene skal skal:

- Diskutere oppgaven, snakke og beskrive/diskutere sine identiteter og tenke ut locations.

- Deretter går gruppene ut på de utvalgte stedene på skolens område og tar portrettene.

- De skal velge ett bilde hver som lagres på kamera.

Tilbake i klasserommet lastes disse inn på PC og vi ser på disse sammen.

- Diskusjon: Hva lærer vi om hverandre?

Etter oppdraget deler vi ut et spørreskjema som skal fylles ut individuelt og uten å diskutere sammen, noe som gjør at de må reflektere på egen hånd over oppgaven og kan gi tilbakemeldinger. Vi lager spørsmål som f. eks.:

- Hvordan valgte du å presentere deg selv?

- Hvorfor?

- Hvordan er det å ”pose” alene foran de andre?

- Siden det er en ”kulturskolen-oppgave”; opplevdes dette mer seriøst, interessant eller uinteressant enn å gjøre dette ift. sosiale medier?

Forarbeid / etterarbeid:

Forarbeid: Lærer instruerer elevene til å ha på favorittklær/plagg/accessoire den aktuelle dagen for workshopen og forberede litt i forhold til at det handler om portrett. Det vi også utarbeides et infoskriv til foreldre om prosjektet, som deles ut i forkant og hvor det vil bli gitt anledning til å godkjenne elevens medvirkning i en eventuell utstilling.

Vi har med: Prosjektor, laptop, 6 stk point-and-shot-camera. 

Etterarbeid: Prosjektet kan tas videre i utstillingsform som vises i slutten av året i inngangspartiet på kulturskolen (evt på skolene). Alle bildene printes og monteres sammen til en stor komposisjon med hundrevis av portretter/selfies, samt vil kan vise utdrag fra spørreskjema på monitor i tilknytning til bildene. Mål: Elevene vil da få oppleve å bli del av et større, mer omfattende prosjekt som vil vise variasjoner og likheter i hvordan dagens ungdom i Norge i dag tenker og reflekterer rundt portrett og seg selv som objekt. 

Skolens / lærerens oppgaver er å skaffe egnet rom, bistå i å holde fokus og ro i klassene, være behjelpelig med inndeling i grupper samt bistå og følge med på elevene når de er på fotoshoot. 

Relasjon til Kunnskapsløftet:

Workshopen kan relateres til: Norsk, Samfunnsfag, Historie og RLE

Utdrag kompetansemål:

Norsk

Muntlig kommunikasjon

- delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

- presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier

- vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

Språk litteratur kultur

- beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

Samfunnsfag

Utforskaren:

- formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg

- bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre:

- reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene

- identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko

K&H

Visuell kommunikasjon

- vurdere ulike budskap ,etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film,nettsteder og dataspill

-dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner

Kunst

-diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portretter

-samtale om opplevelser av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto,film og video og bruke dette som utganspunkt for eget arbeid

Historie

- drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

RLE

Filosofi og etikk

- reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt

- drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

- reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur


uten navn 2.png
[Gå tilbake]

Arrangert av: Dks / Stavanger kulturskole
Medvirkende: Line Dalmar Anda: billedkunstner
2010 MA Art in the Public Realm ,Konstfack Stockholm
2008 BA kunsthøyskolen i Bergen
Utstillinger : 2014 Galleri BOA Bergen 2013 Scandinavian Cultural Center Tacoma USA
Margrethe Aanestad:billedkunstner.
Målgruppe: 8. - 10. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: våren 2018
Varighet: Workshop ca to timer pr. klasse. To klasser pr. dag.
Kontaktperson:
  • Roald Hindal
  • roald.hindal@stavanger.kommune.no
  • 48230506