Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
Den kulturelle skolesekken i Stavanger
Skrevet av: Terje Rønnevik, publisert 23.10.2013

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk. 

DE NASJONALE MÅLENE FOR DKS:

DKS SKAL :

* medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
* legge til rette for at elever lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse 
   for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
* medvirke til å utvikle helhetlig integrering av kunstnerlige og kulturelle uttrykk i
  realiseringen av skolens læringsmål

STAVANGERS MÅL FOR DKS 2014 - 2018:

DKS SKAL :

* øke bevisttheten om hvordan DKS kan bidra til å fremme skolens læringsmål, høyne elevens
  totalopplevelse av skoletilbudet og utjevne sosiale skiller
* styrke mangfoldet i DKS
* stimulere kulturkontaktene til fortsatt godt arbeid
* sikre fortsatt direkte tildeling av statsmidler

 

ORGANISERING

Styringsgruppa for DKS består av direktør for oppvekst og levekår, fagsjef skole og fagsjef kultur og idrett. Styringsgruppa tar prinsippbeslutninger og gir føringer innen de rammer som er politisk bestemt.

Arbeidsgruppa består av en representant fra kulturskolen, en fra Sølvberget bibliotek, en rektor, en rådgiver fra kommunens kulturadministrasjon og  kommunekoordinator for DKS som er rådgiver i skoleadministrasjonen. Arbeidsgruppa tar beslutninger om program, fordeling av budsjett og bistår kommunekoordinator i planlegging av det øvrige arbeidet.


Kommunekoordinator er saksbehandler og sekretær for både styringsgruppa og arbeidsgruppa, og har ansvar for planlegging og  gjennomføring av det løpende arbeidet.


Kulturkontakten er den enkelte skoles kontaktledd til DKS og øvrig kulturvirksomhet, i samarbeid med skolens rektor.


PROGRAMMODELL 

DKS Stavanger har ingen egen produksjon av programmer, men kjøper ferdige produksjoner av utøvere og institusjoner som tilbyr disse til DKS. Det er en årlig frist for tilbydere, medio november for programmer for påfølgende skoleår.

Programmene velges ut på basis av søknader, innhenting av ulike typer referanser og erfaringer, i noen tilfeller gjennom prøveforestillinger. Valg av program sees i sammenheng med budsjetter, dekning av ulike sjangre og profil over flere år. Koordinator må også aktivt søke etter og initiere produksjoner når det er behov i tillegg til innkomne tilbud.

Skolene har en påmeldingsmodell som innebærer at de selv prioriterer hvilke produksjoner de ønsker å få tildelt og melder ønsket gjennom DKS egne nettsider. Kommunekoordinator fordeler tilbudene mest mulig jevnt mellom skolene.Bruk menyvalgene til venstre eller høyre på siden for å finne  mer informasjon.

Har du spørsmål, kontakt koordinator for DKS i Stavanger: Erling Nordgård.
Tlf: 51 50 70 60    E-post: erling.lokhaug.nordgard@stavanger.kommune.no 

[Gå tilbake]

 
Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2011