Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
SKOLEFILMUKE!
Publisert: 15.10.2014

Uke 47, fra 17. til 21. november, tilbyr DKS i samarbeid med SF.kino Stavanger

SKOLEFILMUKE!

 

5 filmer står på programmet. For 2. - 7. trinn tilbyr vi "Antboy." Filmen ble i Danmark i 2013 kåret til beste film for barn og unge.

"Operasjon Arktis," høstens nye norske filmeventyr tilbys 5. - 7. trinn.

6, 7. og 8.  trinn får også tilbud om "Raketten." Et fargesprakende eventyr fra Laos om en gutt som alle tror bringer ulykke, men som til syvende og sist er den som frelser familien i en vanskelig situasjon.

8. - 10. får tilbud om to filmer: "Beatles" - om oppvekst og ungdom i 60-årene men med paraleller til det å vokse opp i dag, og "Natt til 17," norsk film om 15-åringene Sam og Amir som forelsker seg i samme jente, noe som truer vennskapet deres.

Filmene legges ut under "Fristende" med påmeldingsfrist 29. oktober.

Vi har ikke tilbud til 1. trinn nå i høst, men håper å komme tilbake til det trinnet i vår.

[Les mer]
STATSBUDSJETTET OG DKS
Publisert: 09.10.2014

Både med hensyn til ny fordeling av tippemidler og den nasjonale ekspertgruppas anbefalinger om videre utvikling i DKS, har det vært spenning knyttet til Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Det sentrale sekretariatet for DKS informerer slik om hva statsbudsjettet sier:

Om kroner og øre:

Forrige regjering startet arbeidet med å endre tippenøkkelen, og i 2015 fullfører nåværende regjering denne endringen. Det betyr at samlet sett får idrett, kultur og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner en økning. Ser man prosentvis på økningen, går det samlede prosentvise tilskuddet (av tippemidlene) til kultur ned, i forhold til idrett og frivillighet. Selv om det i kroner altså er en økning.

Den største økningen går til idrett, men også kultur får en økning. Dessverre har departementet valgt å legge flere tilskuddsmottakere inn i denne posten framfor å øke de eksisterende mottakerne, noe som i praksis betyr en reduksjon for oss som allerede er der.

I 2013 fikk DKS 200 000 mill, 2014 fikk DKS 197 900 mill, i 2015 får DKS 197 900 mill. Det betyr at beløpet hverken indeksreguleres, eller at det tas høyde for endring i elevmassen.

Det betyr også at vi er flere om beinet dersom det samlede overskuddet fra Norsk Tipping reduseres. Vi kan heller ikke forvente en videre økning, med mindre overskuddet til Norsk Tipping øker.

Om ekspertgruppas anbefalinger formuleres det slik i statsbudsjettet:

Som varsla i Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei vart det hausten 2013 sett ned ei ekspertgruppe av Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Ekspertgruppa skulle mellom anna komme med forslag til betre koordinering og samla innsats frå kunst- og kulturfaglege miljø som har aktivitetar retta inn mot skolen. Våren 2014 leverte ekspertgruppa rapporten Det muliges kunst til kunnskapsministeren og kulturministeren. Ekspertgruppa kjem i rapporten med ti råd som samla skal gi god kvalitet og kompetanse i barnehage, skole og anna arbeid med kunst og kultur i opplæringa. Rapporten har vore på brei høyring.

Regjeringa vil styrkje arbeidet med kunst og kultur for barn og unge i heile landet. Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet vil følgje opp rapporten frå ekspertgruppa ved å sjå på ulike tiltak for styrkt samarbeid mellom opplæringssektoren og kultursektoren på alle nivå. Departementa vil vurdere korleis samhandlinga mellom dei ulike nasjonale aktørane i arbeidet med kunst og kultur i opplæringa best kan utviklast vidare.

[Les mer]
NASJONALT NETTVERKSMØTE
Publisert: 17.09.2014

13. og 14. oktober er det nasjonalt nettverksmøte for DKS. Disse møtene holdes to ganger pr. år, og samler fylkeskommunene samt de 9 kommunene som får direkte tildeling av statsmidler, slik Stavanger gjør.

Første tema på samlingen er dette: Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet orienterer om statsbudsjettet, og om videre framdrift etter ekspertgruppas rapport "Det muliges kunst." Her er det flere spenningsmomenter. Både hvordan de økonomiske utsiktene for DKS er, og ikke minst hvordan departementene tenker å følge opp anbefalingene fra ekspertgruppa som har vurdert arbeidet i skolesekken.

Det er også satt av mye tid på møtet til å drøfte samarbeid med kommunene. De aller fleste kommunene får sitt program tildelt direkte fra fylkeskommunen, og dette byr på spesielle utfordringer i mange sammenhenger. Det gjelder blant annet overordnede målsettinger om at skolene skal ha størst mulig medvirkning i programarbeidet, noe som selvsagt er vanskelig å håndtere i fylkeskommunal sammenheng. Her har "direktekommunene" store fordeler ettersom vår kontakt og vårt samspill med skolene er mye tettere.

 

[Les mer]

 
Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2011