Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
Rådmannen foreslår kutt i skolesekken
Publisert: 31.10.2014

I budsjettforslaget rådmannen presenterte i dag, er de kommunale bevilgningene til DKS foreslått redusert med 1,2 millioner. Hovedtyngden av dette dreier seg om busskostnadene, mens summen til produksjoner blir mindre berørt. Blir rådmannens forslag vedtatt, vil vi neste år ha 1,025 kommunale kroner til produksjoner mot 1,425 i 2014. Tilskuddet til busstransport reduseres fra 1 million i 2014 til 200.000 i 2015.

Statsmidlene til DKS kommer som kjent i tillegg til de kommunale bevilgningene og utgjør ca 2,5 millioner for 2015.

Bystyret behandler budsjettet i desember.

[Les mer]
5844 elever får plass på skolekino
Publisert: 31.10.2014

Litt over 6000 elever ble påmeldt skolekino i november. Mange hadde spesielle ønsker om datoer, og når dette skal gå opp med antallet seter i de ulike salene, har det vært litt av et puslespill å legge planen.

Med unntakt av ca 250, er alle ønsker oppfylt. Det blir fullt på kinoen i uke 47!

Noe kvalitetssikring skal til før tildelingene sendes direkte til skolene, men i løpet av neste uke, skal alle ha fått melding.

[Les mer]
SKOLEFILMUKE!
Publisert: 15.10.2014

Uke 47, fra 17. til 21. november, tilbyr DKS i samarbeid med SF.kino Stavanger

SKOLEFILMUKE!

 

5 filmer står på programmet. For 2. - 7. trinn tilbyr vi "Antboy." Filmen ble i Danmark i 2013 kåret til beste film for barn og unge.

"Operasjon Arktis," høstens nye norske filmeventyr tilbys 5. - 7. trinn.

6, 7. og 8.  trinn får også tilbud om "Raketten." Et fargesprakende eventyr fra Laos om en gutt som alle tror bringer ulykke, men som til syvende og sist er den som frelser familien i en vanskelig situasjon.

8. - 10. får tilbud om to filmer: "Beatles" - om oppvekst og ungdom i 60-årene men med paraleller til det å vokse opp i dag, og "Natt til 17," norsk film om 15-åringene Sam og Amir som forelsker seg i samme jente, noe som truer vennskapet deres.

Filmene legges ut under "Fristende" med påmeldingsfrist 29. oktober.

Vi har ikke tilbud til 1. trinn nå i høst, men håper å komme tilbake til det trinnet i vår.

[Les mer]
STATSBUDSJETTET OG DKS
Publisert: 09.10.2014

Både med hensyn til ny fordeling av tippemidler og den nasjonale ekspertgruppas anbefalinger om videre utvikling i DKS, har det vært spenning knyttet til Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Det sentrale sekretariatet for DKS informerer slik om hva statsbudsjettet sier:

Om kroner og øre:

Forrige regjering startet arbeidet med å endre tippenøkkelen, og i 2015 fullfører nåværende regjering denne endringen. Det betyr at samlet sett får idrett, kultur og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner en økning. Ser man prosentvis på økningen, går det samlede prosentvise tilskuddet (av tippemidlene) til kultur ned, i forhold til idrett og frivillighet. Selv om det i kroner altså er en økning.

Den største økningen går til idrett, men også kultur får en økning. Dessverre har departementet valgt å legge flere tilskuddsmottakere inn i denne posten framfor å øke de eksisterende mottakerne, noe som i praksis betyr en reduksjon for oss som allerede er der.

I 2013 fikk DKS 200 000 mill, 2014 fikk DKS 197 900 mill, i 2015 får DKS 197 900 mill. Det betyr at beløpet hverken indeksreguleres, eller at det tas høyde for endring i elevmassen.

Det betyr også at vi er flere om beinet dersom det samlede overskuddet fra Norsk Tipping reduseres. Vi kan heller ikke forvente en videre økning, med mindre overskuddet til Norsk Tipping øker.

Om ekspertgruppas anbefalinger formuleres det slik i statsbudsjettet:

Som varsla i Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei vart det hausten 2013 sett ned ei ekspertgruppe av Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Ekspertgruppa skulle mellom anna komme med forslag til betre koordinering og samla innsats frå kunst- og kulturfaglege miljø som har aktivitetar retta inn mot skolen. Våren 2014 leverte ekspertgruppa rapporten Det muliges kunst til kunnskapsministeren og kulturministeren. Ekspertgruppa kjem i rapporten med ti råd som samla skal gi god kvalitet og kompetanse i barnehage, skole og anna arbeid med kunst og kultur i opplæringa. Rapporten har vore på brei høyring.

Regjeringa vil styrkje arbeidet med kunst og kultur for barn og unge i heile landet. Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet vil følgje opp rapporten frå ekspertgruppa ved å sjå på ulike tiltak for styrkt samarbeid mellom opplæringssektoren og kultursektoren på alle nivå. Departementa vil vurdere korleis samhandlinga mellom dei ulike nasjonale aktørane i arbeidet med kunst og kultur i opplæringa best kan utviklast vidare.

[Les mer]

 
Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2011